Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Zawartość stron

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)"
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 157 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:
  • szkolenia indywidualne dla 14 osób
  • staże dla 100 osób
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 13 osób.
Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Okres trwania projektu 01.01.2017-31.12.2018 r.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 723 816,7 zł
 
LOGO RPO SL

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę