Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Portier
Kod: 541306
Synteza:
Portier kontroluje ruch przemieszczających się osób do i z budynku, pojazdów wyjeżdżających i wjeżdżających na teren oraz ochrania budynek i mienie.
Portier jest zawodem usługowym związanym z ochroną osób i mienia. Celem pracy portiera jest: zabezpieczenie budynku przed wejściem osób niepożądanych, zapobieganie kradzieżom i ochrona przed skutkami awarii i wydarzeń losowych. Efektem jego pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Do zadań portiera należy: wydawanie kluczy, obserwacja przemieszczających się osób, wydawanie przepustek, kontrola wnoszonych i wynoszonych rzeczy oraz udzielanie informacji. Do jego obowiązków może należeć także obsługiwanie bramy wjazdowej, kontrolowanie ruchu pojazdów i obserwacja obrazu z kamer telewizji dozorowej. Portier w trakcie tzw. obchodu sprawdza czy na terenie budynku pozostały osoby niepożądane oraz czy w pomieszczeniach zostały zamknięte okna, wyłączone urządzenia elektryczne. W przypadkach włączenia systemów alarmowych i innych niepożądanych zdarzeniach pracownik informuje odpowiednie osoby i służby, a także kieruje ewakuacją do chwili przybycia straży pożarnej, policji. Do obowiązków portiera należy także prowadzenie wymaganej dokumentacji, takiej jak: księga gości, wykaz wydawanych przepustek, księga kluczy, księga raportów.
Zadania zawodowe:
 • kontrolowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z budynku;
 • kontrolowanie ruchu pojazdów wyjeżdżających i wjeżdżających na teren ochranianego obiektu;
 • wydawanie kluczy osobom uprawnionym;
 • przyjmowanie kluczy od osób kończących pracę;
 • wydawanie przepustek;
 • wpisywanie interesantów do księgi wejść i wyjść;
 • prowadzenie dokumentacji: książka wydania i przyjęcia kluczy, ewidencja przepustek, księga raportów;
 • monitorowanie powierzonego mienia i obiektów poprzez obchód i/lub obserwację za pomocą telewizji dozorowej;
 • wskazywanie lokalizacji poszczególnych działów i miejsc pracy pracowników na podstawie wykazu;
 • powiadamianie odpowiednich służb, np.: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, służb technicznych i administratora obiektu o sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia;
 • informowanie przełożonych o wszystkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na zabezpieczenie dozorowanego obiektu;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż. i ergonomii.
W zawodzie portiera zatrudniane są osoby z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Istotnym warunkiem jest niekaralność za czyny umyślne. Najczęściej portierzy przyuczani są do obowiązków na stanowisku pracy i zdobywają doświadczenie w trakcie pracy. Powinni brać udział w szkoleniach dotyczących zakresu ich pracy organizowanych w przedsiębiorstwie.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę