Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw ubezpieczeń
Kod: 431202
Synteza:
Pracownik do spraw ubezpieczeń uczestniczy w zawieraniu z klientem umowy ubezpieczenia i/lub obsługuje klienta w zakresie zawartych umów.
Pracownik do spraw ubezpieczeń jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Najczęściej zatrudniany jest w agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach brokerów ubezpieczeniowych, w salonach samochodowych lub bezpośrednio w zakładach ubezpieczeń. Celem jego pracy jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, a jednym z głównych zadań jest obsługa klienta. Pracownik do spraw ubezpieczeń na podstawie informacji otrzymanych od klienta przygotowuje oferty ubezpieczenia, przedstawia je klientowi i pośredniczy w zawieraniu umowy ubezpieczenia – wprowadzając dane do wniosku lub/i polisy ubezpieczeniowej oraz wystawiając stosowny dokument. Prowadzi i archiwizuje dokumentację ubezpieczeniową. Pracownik do spraw ubezpieczeń monitoruje terminy odnowienia zawartych umów ubezpieczenia, wprowadza zmiany zgodnie z dyspozycjami klienta, wydaje zaświadczenia dotyczące historii przebiegu umowy. Do jego zadań należy administrowanie bazą danych klientów i wykorzystanie tej bazy do celów promocyjnych poprzez korespondencyjny, telefoniczny lub bezpośredni kontakt z klientem.
Zadania zawodowe:
  • nawiązywanie kontaktów z klientami i pozyskiwanie informacji;
  • przygotowywanie i prezentowanie klientom oferty ubezpieczeniowej;
  • wydawanie zaświadczeń, duplikatów oraz aktualizowanie danych i aneksowanie umów ubezpieczeniowych;
  • prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji w zakresie ubezpieczeń;
  • kontrolowanie terminów odnowienia umów ubezpieczenia i powiadamianie klientów;
  • wprowadzanie danych osobowych i przygotowanie dokumentacji służącej do zawarcia umów ubezpieczenia;
  • przesyłanie dokumentacji, zestawień, sprawozdań i raportów do towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • zamawianie oraz przyjmowanie, segregowanie i składowanie druków i dokumentów ubezpieczeniowych;
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz wymogami ergonomii.
Pracownik do spraw ubezpieczeń powinien posiadać wykształcenie średnie ogólne lub średnie zawodowe o kierunku związanym z ekonomią, marketingiem. Kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu zdobywa się poprzez przyuczenie na stanowisku pracy i szkolenia. W przypadku osoby podejmującej pracę na stanowisku pracownika do spraw ubezpieczeń w przedsiębiorstwie będącym pośrednikiem zakładu ubezpieczeń niezbędne jest odbycie szkolenia oraz zdanie egzaminu przed komisją zakładu ubezpieczeń, która daje uprawnienia do wykonywania zawodu. W zawodzie zatrudniane są osoby niekarane. W przypadku pracy w systemie prowizyjnym pracownik zakłada własną działalność gospodarczą. Wskazana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie podstawowym. Ze względu na szybki postęp i zmienność produktów oraz regulacji prawnych, praca w zawodzie pracownika do spraw ubezpieczeń wymaga stałego aktualizowania i poszerzania kompetencji oraz uczestniczenia w szkoleniach, które pozwalają podnosić konkurencyjność oferty. Bardzo ważna jest umiejętność sprawnego posługiwania się edytorami tekstu i arkuszami kalkulacyjnymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę