Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inkasent
Kod: 421401
Synteza:
Inkasent odczytuje wskazania urządzeń pomiarowych oraz pobiera należności za zużycie mediów.
Inkasent odczytuje liczniki prądu, gazu, wody lub ciepła. Ustala informacje niezbędne do określenia należności za zużycie mediów przez odbiorcę oraz sporządza dokumentację odczytu. Inkasent może przyjmować wpłaty bezpośrednio od odbiorcy. Inkasent wykonuje swoją pracę na wyznaczonym terenie i w określonym terminie, często na posesji klienta; informując go wcześniej o czasie i zakresie wykonywanych czynności. Inkasent sprawdza prawidłową pracę urządzeń pomiarowych, poprawność zaplombowania oraz szczelność instalacji. Wszelkie nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza odpowiednim służbom.
Zadania zawodowe:
  • dokonywanie okresowych odczytów stanów urządzeń pomiarowych;
  • przesyłanie danych z mikrokomputera do systemu bilingowego;
  • wystawianie i doręczanie faktur wystawionych na podstawie dokonanych odczytów zużycia mediów;
  • inkasowanie należności od odbiorców oraz przekazywanie ich do kasy firmy;
  • kontrolowanie stanu urządzeń pomiarowych i ich zabezpieczenia plombami;
  • zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości odpowiednim służbom;
  • plombowanie urządzeń pomiarowych;
  • sporządzanie protokołów w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru;
  • organizowanie pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.
Osoba zatrudniona w zawodzie inkasenta powinna posiadać średnie wykształcenie o kierunku odpowiadającym profilowi firmy zatrudniającej. Zawód można uzyskać na drodze szkolenia praktycznego (przyuczenia) na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Inkasent powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie oraz przez producentów urządzeń pomiarowych. W przypadku gdy podległy inkasentowi obszar zamieszkiwany przez użytkowników wymaga pokonywania dużych odległości wskazane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę