Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik kancelaryjny
Kod: 411003
Synteza:
Pracownik kancelaryjny przyjmuje, rozdziela i ekspediuje korespondencję oraz obsługuje interesantów.
Pracownik kancelaryjny jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy pracownika kancelaryjnego jest przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, a także udzielanie informacji interesantom. Odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów. Czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie elektronicznym lub tradycyjnym. Pracownik kancelaryjny sprawdza prawidłowość przychodzącej korespondencji pod względem adresu, zawartości oraz uszkodzeń, Wykonuje wstępną selekcję poczty elektronicznej, umieszcza na niej identyfikator oraz przekazuje do merytorycznych komórek organizacyjnych. Do jego zadań należy również przekazywanie korespondencji wewnątrz instytucji zgodnie z dekretacją. Pracownik kancelaryjny kontroluje kompletność korespondencji wysyłanej, sprawdza, czy pismo jest podpisane i zawiera konieczne załączniki oraz czy ma znak i datę. Odciska niezbędne pieczęcie i adresuje. Udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie korespondencji oraz przesyłek;
  • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej;
  • rozdzielanie i doręczanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych;
  • udzielanie informacji interesantom;
  • kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych;
  • prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
  • porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej;
  • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów;
  • wysyłanie korespondencji oraz przesyłek;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Osoba podejmująca pracę w zawodzie pracownika kancelaryjnego powinna mieć wykształcenie średnie ogólne, możliwe jest przyuczenie w miejscu pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Niezbędna jest umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych. Zatrudnienie znajdują także absolwenci kursów kancelaryjnych. Pracownik kancelaryjny powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i organizacje branżowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę