Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Instruktor sportu
Kod: 342201
Synteza: Samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzi ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.
Zadania zawodowe: -pozyskiwanie zawodników sportowych, głównie ze środowisk młodzieży szkolnej, i ich adaptacja do warunków szkolenia sportowego;
- dokonywanie wstępnej selekcji w celu wyboru zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania sportu;
- organizowanie różnych form zajęć ogólnie i szczegółowo usprawniających;
- samodzielne lub pod kierunkiem trenera prowadzenie zajęć treningowych;
- samodzielne lub z udziałem trenera branie udziału w zawodach sportowych i wykonywanie zadań z tym związanych;
- branie udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego;
- przygotowywanie zajęć dydaktycznych (m.in. osnów lekcyjnych);
- przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;
- przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;
- współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom;
- współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych;
- przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, szczególnie farmakologicznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie zajęć treningowych w zespole szkoleniowym, ale także samodzielnie w mniejszych jednostkach organizacyjnych, na niższym i średnim poziomie wyszkolenia sportowego;
- wykonywanie zadań trenerskich (zastępczo).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę