Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik zarządzania kryzysowego
Kod: 341206
Synteza: Podejmuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie państwa i ochronę życia obywateli w sytuacjach awarii, ataków i zdarzeń spowodowanych siłami natury;
zapobiega sytuacjom kryzysowym, zapewnia ochronę infrastruktury krytycznej;
pełni całodobowe dyżury w centrach zarządzania kryzysowego;
organizuje i zarządza pomocą w sytuacji kryzysowej wzywając policję, straż pożarną, służby medyczne i sanitarne;
usuwa skutki oraz odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej.
Zadania zawodowe: natychmiastowe reagowanie na sytuację kryzysową przez powiadamianie odpowiednich instytucji (łączność, zaopatrzenia w żywność, w wodę itd.) o zaistniałym wydarzeniu;
pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz podwyższania gotowości obronnej państwa;
informowanie odpowiednich służb (medycznych, sanitarnych) o zaistniałych sytuacjach kryzysowych oraz innych zdarzeniach, które powodują zagrożenia dla ludzi i środowiska;
współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i służbami w zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych;
monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;
realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;
współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności;
współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
organizacja systemu zabezpieczeń ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi;
dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum zarządzania kryzysowego;
prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przeciwpożarowej;
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowania akcją związaną z przeciwdziałaniem skutkom sytuacji kryzysowych takich jak: powódź, pożar, huragan itp.;
udział w szkoleniach i ćwiczeniach standardowych procedur operacyjnych mających na celu usprawnienie współpracy i wymiany informacji na wypadek sytuacji kryzysowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę