Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor do spraw miar i wag
Kod: 335907
Synteza: Na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów ustawy prawo o miarach, dotyczących legalnych jednostek miar i przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, i przestrzegania przepisów ustawy o towarach paczkowanych, dotyczących zasad paczkowania wyrobów medycznych, produktów leczniczych i biobójczych oraz produkcji butelek miarowych do tych wyrobów.
Zadania zawodowe: okazywanie kontrolowanemu (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) legitymacji upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych i pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego jej zakres;
zapoznawanie kontrolowanego z jego prawami;
kontrola przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
sprawdzanie spełniania wymagań przez określone w przepisach przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, np. wagi automatyczne i nieautomatyczne oraz odważniki, wodomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru długości tkanin, kabla itp., przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, analizatory spalin samochodowych;
sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli (ważna legalizacja i/lub ważna decyzja zatwierdzenia typu);
kontrola przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;
kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku posiadania wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar upoważnień do legalizacji przyrządów pomiarowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych;
kontrola spełniania obowiązku utrzymywania i udostępniania państwowych wzorców jednostek miar przez jednostki organizacyjne i laboratoria spoza administracji miar, będące właścicielami tych wzorców;
kontrola spełniania warunków niezbędnych do wykonywania czynności na podstawie udzielonych upoważnień i zezwoleń;
kontrola zgodności rzeczywistej ilości towaru paczkowanego z ilością nominalną podaną na opakowaniu jednostkowym, dokonaną na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach towaru paczkowanego pobranych w pomieszczeniach paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie importera oraz w miejscu paczkowania lub składowania towarów paczkowanych;
ocena poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego stosowanego przez prowadzącego działalność w zakresie paczkowania produktów;
kontrola butelek miarowych przez pobranie próbek w pomieszczeniach producenta lub importera butelek i przekazanie ich do upoważnionych laboratoriów w celu oceny zgodności rzeczywistej pojemności z pojemnością nominalną podaną na butelce;
ocena poprawności systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych stosowanego przez producenta lub importera butelek;
badanie dokumentów oraz zbieranie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
zbieranie i zabezpieczanie dowodów naruszenia przepisów ustawy, w tym zabezpieczanie przyrządu pomiarowego, który nie spełnia wymagań metrologicznych;
nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego;
sporządzanie protokołu z kontroli.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę