Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor kontroli handlu i usług
Kod: 335905
Synteza: Prowadzi kontrolę na rzecz prawidłowego działania podmiotów gospodarczych, ochrony interesu indywidualnych nabywców towarów i usług, przez ujawnianie i eliminowanie z obrotu towarowego oraz z działalności usługowej przestępstw, wykroczeń gospodarczych, innych nadużyć, niewłaściwej jakości towarów i usług bytowych oraz naruszeń ustanowionych przepisów, obowiązujących w obrocie handlowym i przy wykonywaniu usług
Zadania zawodowe: - bieżące śledzenie zachodzących zmian w przepisach regulujących obrót towarowy, działalność usługową oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
- kontrola rzetelności, sprawności i kultury obsługi nabywców towarów i usług;
- kontrola jakości artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie handlu i przemysłu gastronomicznego oraz artykułów znajdujących się w tych jednostkach, pobieranie w tym celu próbek do badania analitycznego w laboratorium;
- badanie ksiąg i innych dokumentów, a w razie potrzeby - sporządzanie ich odpisów i wyciągów;
- przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia i w tym celu dokonywanie oględzin towarów, rzeczy i innych przedmiotów (narzędzi, dokumentów itp.);
- zabezpieczanie oraz zajmowanie dokumentów i innych rzeczy będących przed- miotem kontroli lub towarów, których jakość nie odpowiada jakości deklarowanej;
- żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień, przesłuchiwanie strony, świadków i biegłych;- prowadzenie postępowania sprawdzającego przewidzianego przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, udział w rozprawach przed kolegiami ds. wykroczeń w charakterze świadka bądź oskarżyciela publicznego;
- nakładanie grzywien za wykroczenia w drodze postępowania mandatowego;kontrola przestrzegania postanowień i zasad w zakresie: załatwiania skarg i reklamacji klientów, magazynowania, transportowania i zabezpieczenia towarów przed ich zanieczyszczeniem i marnotrawstwem, stosowania obowiązujących norm, receptur i innych uregulowań dotyczących jakości towarów i usług, posługiwania się narzędziami mierniczymi, przestrzegania ustalonych cen i marż zarobkowych;
- formułowanie wniosków bądź wydawanie zarządzeń do niezwłocznego wykonania, w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia interesu społecznego;
- domaganie się (zarządzanie) przeprowadzenia inwentaryzacji lub spisu z natury;
- pouczanie, wyjaśnianie, informowanie kontrolowanych podmiotów o aktualnie obowiązujących przepisach i zasadach w obrocie towarowym i działalności usługowej;
- prowadzenie mediacji w sprawach, w których jedną ze stron jest konsument:dokumentowanie w postaci protokołu lub raportu zakresu ustaleń kontroli;
- zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną dokumentacją i ustaleniami;
- przygotowanie na piśmie propozycji wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski o charakterze profilaktyczno-usprawniającym i represyjnym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę