Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Kod: 325502
Synteza: Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie; prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu; współpracuje ze wszystkimi komórkami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp, oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp;
sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi porawy tego stanu;
informowanie zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń;
wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona;
udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji propozycji zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących bhp;
udział i doradztwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp;
udział w dochodzeniach powypadkowych w przygotowywaniu dokumentacji w tym zakresie;
prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac;
współpraca ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników;
współpraca ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp;
przygotowywanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy;
inicjowanie i rozwijanie popularyzacji zagadnień bhp;
prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp nowo przyjętych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień;
prowadzenie komórki zajmującej się zagadnieniami ochrony ppoż. lub ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę