Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pilot wiatrakowcowy zawodowy
Kod: 315312
Synteza: Wykonuje czynności pilota dowódcy wiatrakowca określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Zadania zawodowe: wykonywanie czynności nawigacyjnego i operacyjnego przygotowania dolotu: zebranie i analiza informacji meteorologicznych, zapoznanie się z charakterystykami geograficznymi, operacyjnymi oraz wyposażeniem nawigacyjnym i radiokomunikacyjnym trasy i lotnisk, wybór poziomu lotu, dokonanie niezbędnych obliczeń nawigacyjnych, osiągowych i operacyjnych (czasu lotu i jego etapów, zapasów paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych, dopuszczalnej masy ładunku handlowego, parametrów startu i lądowania, itp.);
sporządzanie planu lotu albo uaktualnianie powtarzalnego planu lotu, przekazanie go odpowiedniej służbie i uzyskanie akceptacji;
przyjmowanie wiatrakowca do lotu od służby technicznej: wykonywanie przeglądu wiatrakowca oraz prób funkcjonowania jego zespołów i wyposażenia w zakresie przewidzianym dla pilota instrukcjami lotniczymi, podpisywanie dokumentów przejęcia wiatrakowca do lotu;
- zapoznawanie się przed lotem z dokumentami przewozowymi dotyczącymi pasażerów i ładunku;
kierowanie załadowaniem wiatrakowca lub nadzorowanie załadunku prowadzonego przez odpowiednie służby;
pilotowanie i nawigowanie wiatrakowca podczas lotu i manewrów naziemnych;
prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej z organami służby ruchu lotniczego, ocena prawidłowego działania zespołów wiatrakowca, śledzenie zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, bieżące prowadzenie dokumentacji lotu, w tym dokumentacji operacyjnej i dziennika nawigacyjnego;
dysponowanie i dowodzenie wiatrakowcem oraz kierowanie pracą jego załogi;
wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi, w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania albo wodowania;
wykonywanie czynności po zakończeniu lotu: przekazywanie pasażerów lub ładunku odpowiednim służbom;
przekazywanie wiatrakowca służbie technicznej, wraz z informacjami o jego stanie technicznym, dostrzeżonych lub spowodowanych usterkach;
raportowanie o ewentualnie zaistniałych przekroczeniach ograniczeń jego użytkowania;
w zależności od postawionych zadań wypełnianie i przekazywanie odpowiednim służbom raportów operacyjnych, technicznych, materiałowych i handlowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie czynności instruktora przy szkoleniu kandydatów na pilotów wiatrakowcowych oraz doszkalaniu i kontroli umiejętności zawodowych pilotów, w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami;
odpowiednio do posiadanych kwalifikacji - wykonywanie czynności pilota podczas lotów próbnych (kontrolnych), związanych z obsługą techniczną lub badaniem okresowym i doraźnym zdatności lotu wiatrakowca przez państwowy nadzór techniczno-lotniczy;
wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę