Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
Kod: 315203
Synteza: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej lub śródlądowej nadzoruje bezpieczeństwo żeglugi, zgodnie z przepisami prawa materialnego i przepisami o właściwości miejscowego organu.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie inspekcji statków pod kątem wymaganego stanu technicznego i właściwego wyposażenia oraz kwalifikacji zawodowych członków załogi;,br>- kontrola przestrzegania norm prawnych, regulujących zasady ruchu żeglugowego i postojów statków;
- kontrola oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych na morskich torach wodnych i szlakach żeglugowych śródlądowych dróg wodnych;,br>- udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie oficerskie i nieoficerskie;
- przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków żeglugowych;
- analizowanie wyników inspekcji statków, wydawanie zaleceń pokontrolnych i egzekwowanie ich przestrzegania;
- wymierzanie winnym naruszenia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa żeglugi kar pieniężnych w ramach otrzymanego upoważnienia lub nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego i kierowanie wniosków o ukaranie do sądu (dot. inspektora bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej);
- prowadzenie książki inspekcji i innej dokumentacji związanej z działalnością inspekcyjną;
- współpraca z Polskim Rejestrem Statków i Izbą Morską (dot. tylko inspektora bezpieczeństwa żeglugi morskiej) w zakresie bezpieczeństwa żeglugi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w zależności od rodzaju posiadanych kwalifikacji morskich (patentu żeglarskiego) pełnienie funkcji kapitana statku bądź oficera pokładowego statku morskiego lub śródlądowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę