Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor budowy mostów
Kod: 311213
Synteza: Nadzoruje przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów obiektów inżynierskich z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, spełniania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach obiektów inżynierskich; dba o zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami.
Zadania zawodowe: nadzorowanie przestrzegania zgodności projektów obiektów inżynierskich z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
sprawdzanie spełnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach obiektów inżynierskich;
kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz wiedzą techniczną;
kontrolowanie właściwego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie obiektów inżynierskich;
żądanie od uczestników procesu budowy obiektów inżynierskich: inwestora, właściciela lub zarządu obiektu inżynierskiego, a także producenta materiałów budowlanych, informacji i udostępnienia dokumentów dotyczących prowadzenia robót, przekazania obiektu inżynierskiego do użytkowania, utrzymania i użytkowania obiektu;
w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu inżynierskiego, żądanie od uczestników procesu budowy dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;
w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania ich na koszt osób fizycznych lub prawnych;
doradzanie wykonawcom obiektów inżynierskich w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa obiektów;
przeprowadzanie inspekcji w czasie wznoszenia obiektów inżynierskich pod kątem zgodności wykonawstwa z prawem budowlanym, przepisami bezpieczeństwa, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami bezpieczeństwa;
przeprowadzanie inspekcji istniejących obiektów inżynierskich celem stwierdzenia, czy niewłaściwa konserwacja nie stwarza zagrożeń dla ludzi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę