Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista pracy socjalnej
Kod: 263504
Synteza: Działa na rzecz jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych, umożliwiając im lub ułatwiając realizację zadań oraz aspiracji życiowych; przyczynia się do rozwoju oraz ujawniania i spożytkowania zdolności tkwiących w wyżej wymienionych osobach i grupach, zajmuje się zwłaszcza tymi, którzy na swej drodze życiowej napotykają trudności i problemy, mające swe źródło w niewłaściwych relacjach między człowiekiem a jego otoczeniem.
Zadania zawodowe: - dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy ze strony różnych służb społecznych oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
- udzielanie informacji, wskazówek i porad osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, kierowanie tych osób do właściwych organów, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych;
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych jednostek i grup społecznych;
- inicjowanie nowych form udzielania pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz inspirowanie powoływania instytucji, które mogłyby świadczyć usługi niezbędne dla poprawy tej sytuacji;
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu programów społecznych ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
- ujawnianie, analiza i interpretacja potrzeb i problemów społecznych, mających wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podniesienie jakości życia oraz przezwyciężanie i pozytywne rozwiązywanie kwestii społecznych;
- współpraca z innymi profesjonalistami, instytucjami i organizacjami, mającą na celu doskonalenie już istniejących i poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie pracy socjalnej;
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych;
- uczestnictwo w badaniach społecznych, monitorowaniu oraz ewaluacji programów i działań.
Dodatkowe zadania zawodowe: - zarządzanie placówkami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których podstawą działania jest szeroko rozumiana praca socjalna;
- pełnienie funkcji doradcy władz lokalnych w zakresie kształtowania polityki społecznej w mikroskali.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę