Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
Kod: 242229
Synteza: Prowadzi ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadzór nad obrotem, dystrybucją i magazynowaniem leków i produktów leczniczych; przeprowadza inspekcje firm, które zawodowo zajmują się magazynowaniem, importem i dystrybucją leków oraz produktów leczniczych, substancji czynnych lub substancji pomocniczych stosowanych do produkcji leków, pod kątem aktualności uzyskanych zezwoleń i certyfikatów, warunków magazynowania oraz eksportu i importu produktów leczniczych; kontroluje zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, składów konsygnacyjnych i składów celnych produktów leczniczych na zasadach określonych w ustawie prawo farmaceutyczne.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie inspekcji przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym lub pośrednictwem w obrocie lekami i produktami leczniczymi, w zakresie: spełniania ustawowych wymagań i warunków prowadzenia tej działalności oraz uczestniczenie w innych inspekcjach zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF);
 • przeprowadzanie kontroli działalności placówek obrotu hurtowego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (kontrole planowe, sprawdzające i doraźne), w zakresie obrotu i warunków składowania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w hurtowniach i placówkach podległych Inspekcji;
 • kontrolowanie i ocenianie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, w związku z wystąpieniem z wnioskiem o wpis/ zmianę/ zezwolenie na prowadzenie działalności hurtowni lub pośrednictwa w obrocie lekami i produktami leczniczymi w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;
 • wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawach: udzielania/ zmiany/ cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy lekami lub produktami leczniczymi i wydawanie lub nie   międzynarodowego certyfikatu GDP (ang. Good Distribution Practices) w celu realizacji zadań ustawowych GIF;
 • pobieranie prób leków i produktów leczniczych znajdujących się na składzie hurtowni w celu wykonania badań potwierdzających jakość oraz ważność terminów ich użycia;
 • przygotowywanie decyzji dotyczących nakazu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli hurtowni lekami lub produktami leczniczymi niezgodności oraz uchybień proceduralnych;
 • kontrolowanie zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ewidencjonowanie tych podmiotów m.in. w celu przeciwdziałania zjawisku wywozu leków lub tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie kontrolowanych jednostek, w tym opracowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności pokontrolnej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków związanych z przestrzeganiem przepisów prawa farmaceutycznego;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej i tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów innymi podmiotami kontrolnymi;
 • zarządzanie zespołem pracowników oraz oceniane ich pracy;
 • uczestniczenie w szkoleniach i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę