Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor ochrony danych osobowych
Kod: 242212
Synteza: W imieniu Generalnego Inspektora Danych Osobowych prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, przeprowadza kontrolę zarejestrowanych zbiorów oraz formułuje wnioski pokontrolne.
Zadania zawodowe: - prowadzenie ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych;
- kontrolowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
- wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
- opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;
- inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
- uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych;
- kontrola pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zarejestrowany zbiór danych;
- przeprowadzanie niezbędnych badań i innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzanych danych z ustawą;
- żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywanie i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- kontrolowanie dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli;
- zlecanie sporządzenia ekspertyz i opinii;
- sporządzanie protokołu z czynności kontrolnych;
- na podstawie ustaleń kontroli wszczynanie postępowania dyscyplinarnego, lub innego przewidzianego prawem, przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę