Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor nadzoru budowlanego
Kod: 242211
Synteza:
Inspektor nadzoru budowlanego nadzoruje i kontroluje procesy budowy, rozbiórki, użytkowania obiektów oraz sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Inspektor nadzoru budowlanego nadzoruje i kontroluje zgodność przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną. Kontroluje prawidłowość stosowania na budowie wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania. Kontroluje posiadanie właściwych uprawnień budowlanych oraz prawidłowe pełnienie obowiązków przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nadzoruje i kontroluje użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymanie ich w prawidłowym stanie technicznym. Prowadzi postępowania w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, obiektów użytkowanych oraz dotyczące samowoli budowlanych. Prowadzi postępowania dotyczące wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrof budowlanych.
Zadania zawodowe:
  • kontrolowanie oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • kontrolowanie zgodności przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną;
  • kontrolowanie uprawnień uczestników procesu budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • kontrolowanie prawidłowości stosowania na budowie wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania;
  • przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy;
  • sprawdzanie i analizowanie dokumentów wymaganych do rozpoczęcia użytkowania;
  • kontrolowanie należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców w zakresie użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymania ich we właściwym stanie technicznym;
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny katastrofy budowlanej;
  • przyjmowanie podań, skarg i wniosków od stron postępowania, udzielanie w tym zakresie wyjaśnień i odpowiedzi, udostępnianie im akt sprawy oraz współdziałanie z organami kontroli państwowej;
  • przygotowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń.
Do podjęcia pracy w zawodzie inspektora nadzoru budowlanego preferowane jest wykształcenie wyższe techniczne pierwszego stopnia w zakresie budownictwa i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nadawane przez organ samorządu zawodowego. Inspektor nadzoru budowlanego powinien znać i stosować prawo: budowlane, administracyjne, wykroczeń, ochrony środowiska oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, przeciwpożarowe. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat. B. Zawód inspektora nadzoru budowlanego może wykonywać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę