Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
Kod: 241106
Synteza:
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej gromadzi, przetwarza, analizuje i prezentuje informacje finansowe i niefinansowe dotyczące przedsiębiorstwa.
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej jest zawodem o charakterze kontrolno-doradczym wobec kierownictwa przedsiębiorstwa. Może pełnić rolę planisty, analityka oraz kontrolera w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w instytucjach finansowych. Celem pracy specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej jest gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz prezentowanie informacji finansowych i niefinansowych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wykonywane zadania zawodowe dotyczą różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w szczególności kosztów, wyników, rentowności i inwestycji. Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej musi dbać o poprawność i wiarygodność pozyskiwanych informacji. Efekty jego pracy są użyteczne dla kierowników różnych szczebli zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie zarządzania operacyjnego i strategicznego oraz dla odbiorców zewnętrznych dokonujących oceny przedsiębiorstwa i jego wartości rynkowej.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii;
 • konstruowanie budżetów przedsiębiorstwa;
 • wykonywanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania;
 • prognozowanie przyszłych przychodów i wyników;
 • analizowanie odchyleń wykonania budżetu od planu;
 • analizowanie i ocena sprawozdań i wskaźników finansowych;
 • raportowanie wykonania budżetów i wyników analiz;
 • prezentowanie danych i wyników analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • ocenianie efektywności podejmowanych działań i inwestycji;
 • modelowanie i optymalizowanie procesów biznesowych z uwzględnieniem ryzyka gospodarczego;
 • wskazywanie możliwości finansowania planowanych działań objętych budżetami operacyjnymi;
 • tworzenie motywacyjnych systemów wynagradzania.
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne co najmniej pierwszego stopnia oraz wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kontrolingu, ekonomii i prawa. Powinien znać zasady ustalania strategii i prowadzenia polityki gospodarczej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej, co umożliwi mu sprawne przygotowanie informacji wspierających system zarządzania jednostką. Wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej wymaga umiejętności obsługi komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz znajomości programów biurowych. Wskazana jest znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie zaawansowanym z opanowanym słownictwem branżowym.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę