Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
Kod: 241105
Synteza: Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków;
zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych;
tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Zadania zawodowe: zapewnianie i kontrolowanie poprawności księgowań pod kątem podatkowym i rachunkowym;
sprawowanie kontroli nad wewnętrznymi procedurami operacyjnymi w celu zapewnienia zgodności z prawem raportowania podatkowego;
przygotowywanie i nadzorowanie terminowych ewidencji i rozliczeń rachunkowych, w tym terminowego sporządzania deklaracji podatkowych: VAT, CIT, PIT, PFRON, podatek od nieruchomości, Intrastat itp.;
uzgadnianie kont podatkowych, księgowanie na kontach VAT, przetwarzanie płatności do/od lokalnych organów podatkowych;
nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, tj. faktur sprzedaży oraz ich księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
sporządzanie not miesięcznych, kwartalnych i rocznych do sprawozdań finansowych oraz aktywna współpraca podczas kontroli biegłego rewidenta i innych zewnętrznych kontroli podatkowych;
sporządzanie bilansu podatkowego (ustalanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego) oraz rachunku wyników wg różnych wariantów sprawozdawczych;
sporządzanie analizy uzgodnienia między wynikiem bilansowym i podatkowym;
przygotowywanie analizy podatkowej planowanych aktywności i proponowanie najbardziej efektywnych podatkowo rozwiązań;
proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu przygotowywania deklaracji podatkowych;
opiniowanie sporządzanych umów z kontrahentami w zakresie rozliczeń finansowych i podatkowych;
sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań finansowych, raportów statystycznych i do NBP;
aktywna współpraca i reprezentowanie spółki w kontaktach z doradcami podatkowymi oraz organami podatkowymi;
aktywna współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości dotyczących kwestii związanych z rozliczeniem podatkowym oraz w celu zapewnienia poprawnego raportowania podatkowego, a także zapewnianie wsparcia merytorycznego w procesie opracowywania i wdrażania wewnętrznej polityki rachunkowości;
bieżące monitorowanie interpretacji i orzecznictwa podatkowego oraz bieżące analizowanie zdarzeń gospodarczych pod kątem prawa podatkowego.
Dodatkowe zadania zawodowe: sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę