Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Kod: 223206
Synteza: Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki położniczo – neonatologiczno – ginekologicznej nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem oraz niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
Zadania zawodowe: - opracowanie i wdrażanie programów promocji zdrowia, profilaktyki chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób narządu rodnego i piersi i wad rozwojowych;
- prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;
- opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych uwzględniających wiek dzieci i młodzieży oraz prowadzenie poradnictwa w zakresie edukacji seksualnej wśród młodzieży;
- opracowywanie programu i prowadzenie zajęć w szkole rodzenia;
- udzielanie porad położniczych w zakresie przebiegu ciąży, porodu i połogu;
- ocenianie ryzyka położniczego z uwzględnieniem karty oceny zdrowia kobiety ciężarnej;
- przygotowanie położnicy do samoopieki i samo pielęgnacji;
- planowanie, sprawowanie i modyfikowanie opieki położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem oraz kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
- monitorowanie działań w zakresie środowiskowej opieki położniczej;
- tworzenie sieci wsparcia społecznego na terenie wykonywania praktyki położnej rodzinnej;
- opracowywanie i wdrażanie standardów opieki położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i dzieckiem oraz kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
- dokonywanie oceny jakości opieki okołoporodowej, ginekologicznej i neonatologicznej;
- opracowywanie, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości medycznej;
- współpraca w zespole interdyscyplinarnym i innymi instytucjami dla zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji opieki pielęgniarskiej;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i wykorzystywanie wyników badań w praktyce.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nauczanie zawodu położnej;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego w kształceniu ustawicznym położnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę