Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Kod: 222214
Synteza: Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów z zaawansowaną nieuleczalną chorobą w okresie terminalnym oraz wspiera rodzinę pacjenta w opiece nad nim w procesie umierania.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie pracy własnej i podległego pielęgniarskiego zespołu opieki paliatywnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • opracowywanie i monitorowanie dokumentacji pielęgniarskiej w opiece paliatywnej;
 • pielęgniarska ocena stanu pacjenta objętego opieką paliatywną;
 • koordynowanie i monitorowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i pacjentem dorosłym z zaawansowaną chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu;
 • udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego i socjalnego pacjentowi objętemu opieką paliatywną i jego rodzinie;
 • kierowanie pracą zespołu interdyscyplinarnego opieki paliatywnej;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie pielęgniarskiej opieki paliatywnej;
 • podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny, pielęgniarstwa i rodziną chorego objętego opieką paliatywną;
 • monitorowanie i ocena jakości pielęgniarskiej opieki paliatywnej;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nauczanie zawodu pielęgniarki;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa opieki paliatywnej w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę