Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Kod: 222204
Synteza: Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów chorych na cukrzycę.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania cukrzycy na poziomie regionu, kraju;
 • opracowywanie i stosowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz standardów i procedur praktyki zawodowej;
 • opracowywanie i stosowanie dokumentacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą;
 • dobieranie metod pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta z cukrzycą;
 • modyfikowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą;
 • modyfikowanie opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą;
 • modyfikowanie opieki nad pacjentem z cukrzycą przed i po zabiegu operacyjnym;
 • przygotowywanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli i samoopieki;
 • koordynowanie pracy zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z cukrzycą;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad chorym z cukrzycą;
 • podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i późnej wobec pacjenta z cukrzycą;
 • aktywizowanie pacjenta z cukrzycą i jego rodziny do współpracy z zespołem terapeutycznym w procesie samoopieki i samokontroli;
 • monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej oraz realizowania programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych;
 • prowadzenie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą oraz jego jakości życia;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nauczanie zawodu pielęgniarki;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa diabetologicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę