Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier pożarnictwa
Kod: 214910
Synteza: Wykonuje prace organizacyjne, kontrolne, nadzorcze, analityczne i dowódcze w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, których celem jest rozpoznawanie i ocena zagrożeń, kierowanie akcjami ratowniczymi i gaśniczymi, analizowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, racjonalna eksploatacja wyposażenia technicznego straży pożarnych i prowadzenie działalności szkoleniowej.
Zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i nadzorczych w systemie ochrony przeciwpożarowej;
- planowanie i organizowanie działalności jednostek państwowej straży pożarnej oraz kierowanie tokiem ich służby;
- analizowanie i dokonywanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego;
- przygotowywanie decyzji z zakresu rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz innych o charakterze zagrożeń lokalnych;
- współudział w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego;
- ocenianie przydatności i dobór systemów automatycznych zabezpieczeń przeciw- pożarowych oraz środków gaśniczych alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne;
- przestrzeganie zasad ekonomiki działań w zakresie ochrony przed pożarami oraz skutkami innych zagrożeń;
- kierowanie zespołami ludzkimi w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przy likwidacji skutków awarii i katastrof;
- zapewnianie bezpiecznych warunków pracy dla załóg uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków innych zdarzeń;
- ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów;- organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej;
- organizowanie pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz ich wyposażenia technicznego;
- dokonywanie ocen stanu technicznego specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego;
- przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- opracowywanie i posługiwanie się przepisami i instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;
- posługiwanie się komputerowymi systemami informatycznymi oraz programami związanymi z wykonywaną pracą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę