Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor dozoru technicznego
Kod: 214902
Synteza: Podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych wykorzystywanych w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska; wydaje lub zawiesza uprawnienia w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i naprawy oraz modernizacji urządzeń technicznych; nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących urządzeń technicznych.
Zadania zawodowe: sprawdzanie wykonania określonych materiałów lub elementów stosowanych do wytwarzania urządzeń technicznych oraz wykonywanie badań technicznych sprawdzających zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego;
przeprowadzanie badań odbiorczych urządzenia technicznego w warunkach gotowości do pracy;
wykonywanie okresowych i doraźnych badań technicznych w toku eksploatacji urządzeń technicznych;
dokonywanie kontroli zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego;
sporządzanie protokołów dotyczących odbioru danego urządzenia technicznego (tzw. księgi rewizyjnej urządzenia);
prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz ocenianie stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia.
Dodatkowe zadania zawodowe: szkolenie pracowników dozoru technicznego;
inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę