Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier geolog - hydrologia górnicza
Kod: 214610
Synteza: Prowadzi badania na obecność i wielkość zasobów wody i jej składu fizykochemicznego na terenach objętych działalnością górniczą; prognozuje i określa zagrożenia wodne i sposoby ich zwalczania; opracowuje projekty odwadniania złóż kopalin oraz wtłaczania wód do górotworu; sporządza dokumentację oraz mapy hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie prac badawczych przy określaniu obecności i wielkości podziemnych zasobów wody na terenach objętych działalnością górniczą w etapach: poszukiwań, rozpoznawania, projektowania kopalń, udostępniania, eksploatacji oraz ich likwidacji;
 • wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych: ustalanie infiltracji, porowatości, wodochłonności i wodoprzepuszczalności skał;
 • gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych, wielkości zasobów eksploatacyjnych, stanu fizykochemicznego i ilościowego wód podziemnych, oraz zagrożenia wodnego dla zakładów górniczych;
 • prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych zawierających: wykazy zasobów wód podziemnych, zestawienia wielkości dopływu naturalnego do zakładów górniczych, dane o otworach hydrogeologicznych i zagrożeniach wodnych;
 • wykonywanie bieżących analiz i ocena sytuacji hydrogeologicznej oraz rozwiązywanie problemów związanych z dopływem wód podziemnych przy pracach górniczych;
 • opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów wód podziemnych oraz stanu zagrożeń wodnych;
 • nadzór nad racjonalną gospodarką złożami wód leczniczych, termalnych i solanek oraz prowadzenie ewidencji złóż;
 • kontrola jakości oraz zmienności parametrów jakościowych wód w procesie wydobywania kopalin, w tym wód uznanych za kopaliny;
 • opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych;
 • opracowywanie projektów odwadniania złóż kopalin oraz wtłaczania wód do górotworów;
 • opracowywanie map hydrogeologicznych zasobów wód podziemnych;
 • opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznej dla celów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych;
 • stosowania nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych w ocenie wielkości zasobów wody na terenach objętych działalnością górniczą;
 • wykorzystywanie w pracach dokumentacyjnych oprogramowania komputerowego;
 • kontrola i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie pracami hydrogeologicznymi po uzyskaniu odpowiednich uprawnień;
 • pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach ochrony środowiska oraz urzędach państwowych zajmujących się hydrogeologią.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę