Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Kod: 214301
Synteza: Projektuje urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne w sferze komunalnej i przemysłowej; opracowuje nowe technologie i ulepsza już istniejące oraz prowadzi badania w dziedzinie ochrony środowiska; opracowuje koncepcje i metody działań dotyczące ulepszania instalacji gazowych i energetycznych; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kieruje ich eksploatacją.
Zadania zawodowe:
 • zbieranie danych oraz analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapotrzebowania na media energetyczne
 • opracowywanie bilansu energetycznego jednostek terenowych, obiektów, instalacji, itp. oraz opracowywanie i ulepszanie koncepcji i metod działania instalacji gazowych i energetycznych (np. instalacji wewnętrznych
  w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz instalacji zewnętrznych – sieciowych);
 • projektowanie i ulepszanie instalacji gazowych i energetycznych na potrzeby komunalne i przemysłowe;
 • projektowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji gazowych i energetycznych;
 • dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów instalacji gazowych i energetycznych z właściwymi organami władz terenowych;
 • opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla instalacji gazowych i energetycznych;
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu;
 • sprawowanie nadzoru nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kierowanie ich eksploatacją;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm technologicznych
  i jakościowych wykonywanych prac budowlanych w zakresie montażu instalacji i urządzeń energetycznych w założonych ramach czasowych
  i finansowych;
 • uczestniczenie w rozruchu obiektów i instalacji gazowych i energetycznych;
 • kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących obiektów i instalacji gazowych i energetycznych;
 • lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych obiektów
  i instalacji gazowych i energetycznych;
 • branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo obiektów
  i instalacji gazowych i energetycznych; w trakcie ich eksploatacji;
 • opracowywanie raportów, ekspertyz i opinii technicznych z zakresu instalacji i sieci energetycznych z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach
  w zakresie instalacji gazowych i energetycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych i energetycznych na stanowisku eksploatacji i dozoru;
 • opracowywanie norm technicznych w zakresie instalacji gazowych
  i energetycznych;
 • kierowanie zespołem pracowników;
 • prowadzenie szkoleń pracowników;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie inżynierii środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę