Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Kod: 214205
Synteza: Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego; zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie koncepcji, technologii, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji zamówieniowych dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (na przykład: bloków energetycznych, linii przesyłowych, rurociągów itp.);
 • opracowywanie specyfikacji technicznych dla układów pomocniczych urządzeń i instalacji energetycznych (np. układu podawania paliwa stałego, układu przygotowania wody zdemineralizowanej, sprężarkowni, itp.);
 • analizowanie rozwiązań projektowych, wskazywanie błędów oraz prowadzenie konsultacji w zakresie wyeliminowania błędów;
 • sprawdzanie projektu budowy pod względem formalnym, tzn. zgodności
  z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
 • opracowywanie kosztorysów budowy i optymalizowanie rozwiązań
  w zakresie technicznym i ekonomicznym;
 • opracowywanie harmonogramów prowadzenia prac budowlanych i planów zamówień materiałowych;
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie dokumentacji budowy;
 • przyjmowanie terenu budowy od inwestora;
 • prowadzenie prac budowlanych na odcinku powierzonym do realizacji
  w sposób zgodny z wymaganiami kontraktu oraz harmonogramem robót;
 • nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej budowy od strony technicznej poprzez sprawdzanie poprawności, jakości i terminowości wykonanych prac na poszczególnych etapach budowy oraz kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę;
 • organizowanie dostaw materiałów i transportu niezbędnego do prawidłowej realizacji inwestycji oraz zamawianie materiałów i niezbędnego sprzętu budowlanego;
 • wykonywanie prób materiałów budowlanych i sporządzanie protokołów
  z badań;
 • nadzorowanie prac mechanicznych i rozruchowych na budowie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • nadzorowanie pracy podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych;
 • sporządzanie raportów z poszczególnych etapów prac budowlanych, w tym dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • współpracowanie w sprawach realizacji zadań inwestycyjnych
  z kierownictwem robót budowlanych, biurem projektowym i pozostałymi podmiotami zaangażowany w realizację danego projektu budowlanego;
 • uczestniczenie w postępowaniach przetargowych w zakresie robót budowlanych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przygotowywanie dokumentacji sprzedażowej obiektu budowlanego;
 • kierowanie zespołem pracowników;
 • prowadzenie szkoleń pracowników;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych;
 • badanie i udoskonalanie konstrukcji całych przemysłowych obiektów budowlanych lub ich fragmentów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę