Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pielęgniarka oddziałowa
Kod: 134205
Synteza: Planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego, bierze udział w bezpośredniej opiece nad chorym oraz sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału szpitalnego.
Zadania zawodowe: planowanie pracy własnej i podległego personelu (harmonogramy dzienne i okresowe);
dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu;
zbieranie informacji, podejmowanie decyzji dot. podziału i przydziału pracy, zapewnienie warunków realizacji zadań;
prowadzenie nadzoru, oceny i kontroli pracy podległego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami, kodeksem etyki zawodowej, opiniami pacjentów i personelu lekarskiego;
organizowanie zaopatrzenia w leki (pobieranie leków z apteki oraz kontrola ich przechowywania i podawania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami higieny i aseptyki);
organizowanie czasu wolnego chorych (np. udział w przyjmowaniu na oddział, wypisywanie pacjenta, czuwanie nad żywieniem) oraz wykonywanie zróżnicowanych czynności pielęgnacyjnych i leczniczych;
organizowanie i wpływ na prawidłową realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do chorych i ich rodzin/opiekunów;
uczestnictwo w tworzeniu planu opieki, poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązania na rzecz usprawniania pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń;
monitorowanie, ocena i analiza jakości pielęgnowania chorych;
zapewnienie planowego i terminowego wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych;
dbałość o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń pielęgniarskich;
zapewnienie właściwego przepływ informacji o pacjencie między wszystkimi członkami zespołu medycznego;
prowadzenie dokumentacji (dokumentowanie działalności pielęgnacyjnej na oddziale oraz stanu zdrowia pacjentów);
udzielanie pomocy nowym pracownikom w procesie adaptacji do zadań zawodowych (instruktaż z zakresu teorii i praktyki, demonstracja, sprawowanie kontroli, mediacja w sytuacjach konfliktowych itp.;
dbałość o zabezpieczenie mienia oddziału;
nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego oddziału;
współpraca z personelem lekarskim a także z innymi oddziałami i placówkami znajdującymi się na terenie szpitala;
współpraca z lekarzem i dietetykiem w sprawie żywienia pacjentów (diety);
inicjowanie i nadzorowanie procesu doskonalenia zawodowego podległego personelu (w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości organizacyjnych i ekonomicznych placówki szpitalnej).
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę