Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Syndyk
Kod: 112019
Synteza: Pełni funkcję pełnomocnika sądu przeprowadzającego postępowanie upadłościowe; zarządza majątkiem osoby prawnej lub fizycznej postawionej w stan upadłości.
Zadania zawodowe:
 • obejmowanie majątku, na podstawie decyzji sądu, firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości;
 • zapoznawanie się z dokumentacją upadłej firmy, w szczególności
  z dokumentami finansowymi i obowiązującymi umowami w celu ustalenia stanu finansowego firmy oraz wynikających z umów zobowiązań i potencjalnego zwiększenia majątku;
 • zarządzanie objętym majątkiem w sposób ograniczający jego bezpodstawne uszczuplenie;
 • nadzorowanie majątku upadłego, tzn. zabezpieczanie go np. przed kradzieżą lub zniszczeniem stosując odpowiednie środki fizyczne i prawne w celu nieuszczuplania majątku;
 • zawiadamianie o upadłości wierzycieli, komornika, banki i inne uprawnione instytucje w sposób przyjęty dla określonej grupy odbiorców np. przez pisma lub ogłoszenia w mediach;
 • rozwiązywanie problemów kadrowych upadłej firmy, w tym analizowanie umów o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, zabezpieczanie środków na roszczenia pracownicze, ustalanie personelu niezbędnego do zabezpieczenia majątku upadłej firmy;
 • sporządzanie spisu inwentarza i szacowanie masy upadłościowej w oparciu o składniki majątku trwałego, wartości niematerialne i prawne itp.;
 • sporządzanie planu likwidacyjnego (w tym ustalanie, w jaki sposób zostanie sprzedany majątek upadłego) uwzględniającego interesy wszystkich wierzycieli;
 • sporządzanie listy wierzytelności na podstawie dostępnych dokumentów upadłej firmy lub osoby fizycznej, a także wierzycieli zgłaszających się na wezwanie, np. w związku z opublikowanym ogłoszeniem w mediach;
 • przeprowadzanie likwidacji majątku w oparciu o wcześniej przygotowany plan, w tym prowadzenie licytacji składników majątku;
 • wypłacanie uzyskanych pieniędzy wierzycielom w oparciu o przygotowaną wcześniej listę wierzycieli z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących pierwszeństwa w zaspokajaniu roszczeń.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa upadłościowego i praktyki pracy syndyka.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę