INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hutnik dmuchacz szkła

Kod: 731502

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie hutnik dmuchacz szkła wykonuje różnorodne zadania, do których należąw szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie i dobieranie narzędzi i urządzeń do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła.
 • Z2 Ocenianie przydatności masy szklanej do formowania wyrobów.
 • Z3 Formowanie ręczne i zdobienie hutnicze wyrobów ze szkła.
 • Z4 Odprężanie wyrobów ze szkła.
 • Z5 Ocenianie jakości wykonanych wyrobów ze szkła.

Kompetencja zawodowa Kz1: Formowanie ręczne wyrobów szklanych poprzez rozdmuchiwanie i kształtowanie plastycznej masy szklanej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3 Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie i dobieranie narzędzi i urządzeń do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia i urządzenia do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Zasady dobierania narzędzi i urządzeń do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Możliwości technologiczne narzędzi i urządzeń do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Zasady czyszczenia i konserwowania narzędzi i urządzeń do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła.
 • Rozpoznawać narzędzia i urządzenia do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Dobierać narzędzia i urządzenia do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Określać możliwości technologiczne narzędzi i urządzeń do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Czyścić i konserwować wykorzystywane narzędzia i urządzenia oraz wykonywać drobne naprawy.

Z2

Ocenianie przydatności masy szklanej do formowania wyrobów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Stadia topienia masy szklanej;
 • Zjawiska występujące podczas topienia mas szklanych;
 • Zależność pomiędzy lepkością a temperaturą masy szklanej;
 • Właściwości masy szklanej do formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym.
 • Identyfikować stadia topienia masy szklanej;
 • Określać zjawiska występujące podczas topienia mas szklanych;
 • Określać zależność pomiędzy lepkością a temperaturą masy szklanej;
 • Określać, czy masa szklana posiada odpowiednie właściwości do formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym.

Z3

Formowanie ręczne i zdobienie hutnicze wyrobów ze szkła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby obsługiwania urządzeń do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Sposoby posługiwania się urządzeniami do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła, w tym szczególnie piszczelą;
 • Techniki i metody formowania i wydmuchiwania wyrobów ze szkła, w tym techniki wydmuchiwania na cicho i wydmuchiwania z obracaniem;
 • Metody hutnicze ozdabiania szkła;
 • Ograniczenia technologiczne dotyczące łączenia, powlekania i zdobienia szkieł;
 • Zasady oddzielania uformowanych wyrobów od piszczeli.
 • Obsługiwać urządzenia do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
 • Posługiwać się urządzeniami do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła, w tym biegle posługiwać się piszczelą;
 • Posługiwać się różnymi technikami i metodami formowania i wydmuchiwania wyrobów ze szkła, w tym techniką wydmuchiwania na cicho i wydmuchiwania z obracaniem;
 • Formować i dolepiać do wyrobów szklanych elementy ozdobne;
 • Dobierać i stosować metody hutnicze ozdabiania szkła;
 • Oddzielać uformowane wyroby od piszczeli.

Z4

Odprężanie wyrobów ze szkła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przebieg procesu odprężania wyrobów ze szkła;
 • Zasady obsługi pieców do odprężania wyrobów ze szkła;
 • Parametry odprężania wyrobów ze szkła.
 • Kontrolować przebieg procesu odprężania wyrobów ze szkła;
 • Obsługiwać piece do odprężania wyrobów ze szkła;
 • Określać parametry odprężania wyrobów ze szkła.

Z5

Ocenianie jakości wykonanych wyrobów ze szkła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania jakościowe stawiane wyrobom ze szkła formowanym sposobem ręcznym;
 • Wady wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem ręcznym i przyczyny ich występowania;
 • Przyrządy do oceny jakości wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem ręcznym;
 • Zasady określania przyczyn występowania wad wykonania wyrobów formowanych sposobem ręcznym oraz sposoby ich wyeliminowania.
 • Oceniać jakość wyrobów ze szkła formowanych sposobem ręcznym;
 • Rozpoznawać wady wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem ręcznym;
 • Dobierać przyrządy do oceny jakości wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem ręcznym;
 • Określać przyczyny występowania wad wykonania wyrobów formowanych sposobem ręcznym i proponować sposoby ich wyeliminowania.

Pracownik w zawodzie hutnik dmuchacz szkła powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Oceniania wpływu swoich działań dotyczących wykonywania wyrobów ze szkła i ponoszenia odpowiedzialność za ich skutki.
 • Wykonywania zadań samodzielnie i podejmowania współpracy z pozostałymi hutnikami tworzącymi dany zespół.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy w hucie szkła.
 • Dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami.
 • Rozwijania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu hutnik dmuchacz szkła.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hutnik dmuchacz szkła

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie hutnik dmuchacz szkła nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę