INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hutnik dmuchacz szkła

Kod: 731502

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Bańkarz

Hutnik, który wykonuje pierwszy etap każdego wyrobu dmuchanego – wydmuchuje bańkę szklaną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pl/ba%C5%84karz

[dostęp: 31.10.2018]

2. Burgulec

Rodzaj narzędzia drewnianego, w formie wyżłobionego klocka, do wstępnej obróbki masy szklanej w celu nadania jej kształtu i wystudzenia do temperatury najbardziej odpowiedniej do kształtowania wyrobów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.blog.hutajulia.com/techniki-formowania-szkla/

[dostęp: 31.10.2018]

3. Czeladnik

Jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych.

Definicja sformułowana przez zespół ekspercki na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001267/U/D20181267Lj.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

4. Deseczka do podrzynania

Rodzaj narzędzia drewnianego do wstępnej obróbki masy szklanej i nadawania jej kształtu. Wykorzystywana jest przy technice wolnoformowania szkła.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.blog.hutajulia.com/techniki-formowania-szkla/

[dostęp: 31.10.2018]

5. Dołek

Nazywany również kształtownikiem. Rodzaj narzędzia drewnianego do wstępnej obróbki masy szklanej. Stosowany w celu nadania masie szklanej finezyjnych kształtów bez użycia formy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.blog.hutajulia.com/techniki-formowania-szkla/

[dostęp: 31.10.2018]

6. Galanteria szklana

Drobne wyroby ze szkła o charakterze dekoracyjnym, użytkowym i artystycznym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.kiara-glass.eu/pl/produkty-kategoria-glowna/26-kategoria-pozostale-produkty

[dostęp: 31.10.2018]

7. Inkrustowanie szkła

Zdobienie szkła za pomocą wtapiania drobnych elementów z innych tworzyw lub z barwnych szkieł.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inkrustowane-szklo;3914794.html

[dostęp: 31.10.2018]

8. Kapa

Naddatek masy szklanej stanowiący górną część formowanego metodą dmuchania przedmiotu, stanowi pokrywę uszczelniającą pozwalającą na wydmuchiwanie masy szklanej. W procesie wytwarzania wyrobu kapę należy odciąć, a pozostałą ostrą krawędź poddać obróbce szlifierskiej lub zatopić.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/818116.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

9. Kapilary

Rurki o bardzo małym przekroju.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kapilary;4011281.html

[dostęp: 31.10.2018]

10. Masa szklana

Postać lepkiej cieczy, jaką przyjmuje szkło w wyniku stopienia zestawu surowcowego

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/101-wydanie-11-2007/948-technologiczne-aspekty-produkcji-szkla.html

[dostęp: 31.10.2018]

11. Mistrz

Tytuł uzyskany na egzaminie zawodowym, potwierdzony dyplomem, poświadczający umiejętności, doświadczenie i wykształcenie zawodowe w dziedzinie rzemiosła, w różnych zawodach rzemieślniczych. Dyplom mistrzowski można uzyskać po zdaniu zawodowego egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną w izbie rzemieślniczej.

Definicja sformułowana przez zespół ekspertów na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001267/U/D20181267Lj.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

12. Nabierak

Długi, metalowy pręt, opatrzony na końcu kulą, na którą nawinąć można porcję półpłynnej masy szklanej. Służy do transportowania porcji szkła z pieca.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2003-49-411,17016751.html

[dostęp: 31.10.2018]

13. Odprężanie szkła

Usuwanie naprężeń powstałych w masie szklanej w wyniku nierównomiernego stygnięcia uformowanych wyrobów. Polega na ogrzewaniu wyrobów szklanych w określonej temperaturze i powolnym ich studzeniu.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/odprezanie-szkla; 3949984.html

[dostęp: 31.10.2018]

14. Odprężarka

Piec w którym można ogrzewać wyroby szklane do ustalonej temperatury i chłodzić je powoli z określoną szybkością, co pozwala na usuwanie trwałych naprężeń termicznych powstałych w masie szklanej w wyniku nierównomiernego stygnięcia uformowanych wyrobów.

Nowotny, W.: Podstawy technologii szkła, Cz. 2. Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1966

15. Piec szklarski

Piec do wytopu szkła wykorzystywany w hutach szkła i zakładach przemysłu szklarskiego, w którym pod wpływem ogrzewania do temperatury topnienia, w obecności topników (i ewentualnie pigmentów przy produkcji szkła barwionego) następuje stopienie surowców i uzyskanie płynnej masy szklanej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Piech, J.: Piece ceramiczne i szklarskie. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001

16. Piszczel hutnicza

Rurka stalowa o długości do 1,5 metra zakończona z jednej strony ustnikiem, z drugiej końcówką ze stali żaroodpornej. Stosowana w przemyśle szklarskim do wydmuchiwania wyrobów szklanych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/piszczel;3957728.html

[dostęp: 31.10.2018]

17. Podawacz

Stanowisko pracy w przemyśle szklarskim lub urządzenie do podawania masy szklanej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/101-wydanie-11-2007/948-technologiczne-aspekty-produkcji-szkla.html

[dostęp: 31.10.2018]

18. Półfabrykat

Produkt otrzymywany w poszczególnych zakończonych fazach produkcji, przeznaczony do dalszej obróbki lub przeróbki.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polwyrob;3961569.html

[dostęp: 31.10.2018]

19. Szkło gospodarcze

Do szkła gospodarczego zalicza się wszelkie naczynia szklane, np. talerze, półmiski, salaterki, szklanki i inne przedmioty. Służy przede wszystkim celom użytkowym i dekoracyjnym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://pl.glosbe.com/pl/pl/szk%C5%82o%20gospodarcze

[dostęp: 31.10.2018]

20. Szkło laboratoryjne

Szkło odznaczające się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych i wody oraz na nagłe zmiany temperatury. Szkło laboratoryjne stosowane jest głównie do wyrobu naczyń laboratoryjnych, opakowań farmaceutycznych, aparatury chemicznej, sprzętu medycznego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3929936

[dostęp: 31.10.2018]

21. Szkło opakowaniowe

Do szkła opakowaniowego zalicza się butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach i inne przedmioty. Służy przede wszystkim celom użytkowym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1351-zagospodarowanie-odpadow-szklanych.html

[dostęp: 31.10.2018]

22. Włókna szklane

Włókna chemiczne nieorganiczne otrzymywane ze stopionego szkła. Włókna szklane są stosowane przede wszystkim jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciw wilgoci, jako materiał izolacyjny w elektrotechnice, do wyrobu filców, tkanin, do wzmacniania tworzyw sztucznych, do zbrojenia betonu.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wlokna-szklane;3983047.html

[dostęp: 31.10.2018]

23. Wydmuchiwanie na cicho

Wydmuchiwanie masy szklanej do formy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.blog.hutajulia.com/techniki-formowania-szkla/

[dostęp: 31.10.2018]

24. Wydmuchiwanie z obracaniem

Wydmuchiwanie masy szklanej i jednoczesne obracanie piszczeli

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.blog.hutajulia.com/techniki-formowania-szkla/

[dostęp: 31.10.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę