INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Kod: 342311

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych w zgodzie z potrzebami oraz możliwościami uczestników.
 • Z2 Organizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych, dobieranie odpowiednich przyrządów oraz sprzętu do realizacji zaplanowanych działań animacyjnych i rekreacyjnych.
 • Z3 Realizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych zgodnie z ustalonym planem.
 • Z4 Obserwowanie i motywowanie uczestników w czasie organizowanych działań animacyjnych i rekreacyjnych.
 • Z5 Komunikowanie się z uczestnikami animacji i rekreacji w celu jak najlepszej realizacji bieżących działań.
 • Z6 Integrowanie grup uczestników zgodnie z przyjętymi zasadami działań animacyjnych i rekreacyjnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie i prowadzenie działań animacyjnych oraz rekreacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych w zgodzie z potrzebami oraz możliwościami uczestników

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania i organizowania pracy własnej w zakresie działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Specyfikę zajęć w zależności od grupy;
 • Elementy procesu dydaktycznego;
 • Zasady sanitarno-higieniczne;
 • Zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż.
 • Planować różnego typu działania animacyjne i rekreacyjne, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczestników;
 • Planować dobór odpowiedniego sprzętu i narzędzi oraz wyposażenia do przeprowadzenia działań;
 • Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku wystąpienia urazu lub kontuzji;
 • Realizować działania animacyjne i rekreacyjne w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa.

Z2

Organizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych, dobieranie odpowiednich przyrządów oraz sprzętu do realizacji zaplanowanych działań animacyjnych i rekreacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Formy organizacyjne prowadzenia działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Zasady tworzenia scenariuszy, programów zajęć animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Zasady działania i stosowania przyrządów oraz sprzętu animacyjnego, rekreacyjnego;
 • Regulaminy korzystania ze sprzętu w trakcie animacji i rekreacji.
 • Organizować działania animacyjne i rekreacyjne;
 • Przygotowywać scenariusz/program oraz planować właściwe techniki rekreacyjne i animacyjne;
 • Obsługiwać sprzęt i przyrządy w zależności od zaplanowanych działań animacyjnych, rekreacyjnych;
 • Korzystać we właściwy sposób ze sprzętu animacyjnego i rekreacyjnego.

Z3

Realizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych zgodnie z ustalonym planem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przeprowadzania i organizowania działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Formy i metody instruktażu;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Procedury postępowania w przypadku wystąpienia urazów i kontuzji.
 • Prowadzić działania animacji i rekreacji zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • Objaśniać i prezentować prawidłową technikę wykonania zaplanowanych działań;
 • Wydawać polecenia i angażować uczestników w działania;
 • Obserwować możliwości uczestników i dopasowywać do nich charakter działań;
 • Stosować procedury postępowania w przypadku wystąpienia urazów, kontuzji czy zagrożenia życia.

Z4

Obserwowanie i motywowanie uczestników w czasie organizowanych działań animacyjnych i rekreacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody motywowania uczestników do działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Metody obserwacji uczestników w trakcie prowadzonych działań;
 • Techniki wykonywania działań oraz sposoby ich modyfikacji;
 • Metody analizy błędów popełnianych przez uczestników działań animacyjnych i rekreacyjnych.
 • Motywować uczestników w tracie przeprowadzanych działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Obserwować uczestników w trakcie przeprowadzanych działań;
 • Dokonywać modyfikacji działań w przypadku trudności ich wykonywania przez uczestnika;
 • Korygować błędy popełniane przez uczestników.

Z5

Komunikowanie się z uczestnikami animacji i rekreacji w celu jak najlepszej realizacji bieżących działań

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady komunikowania się z uczestnikami animacji i rekreacji;
 • Zasady współpracy w grupie;
 • Zasady etyki zawodowej dla branży.
 • Nawiązać kontakt z uczestnikami zajęć animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Współpracować w grupie;
 • Podpowiadać uczestnikom podczas realizacji działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Stosować zasady etyki zawodowej w branży.

Z6

Integrowanie grup uczestników zgodnie z przyjętymi zasadami działań animacyjnych i rekreacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody integracji uczestników działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Zasady poprawnej komunikacji;
 • Metody tworzenia pozytywnych relacji.
 • Wykorzystywać metody integracji grupowej podczas działań animacyjnych i rekreacyjnych;
 • Stosować poprawną komunikację;
 • Tworzyć pozytywne relacje;
 • Współtworzyć z grupą atmosferę wzajemnej akceptacji.

Pracownik w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną realizację podejmowanych działań animacyjnych i rekreacyjnych z udziałem uczestników zajęć oraz za ich zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczestników zajęć animacyjnych i rekreacyjnych.
 • Dostosowywania własnego zachowania do nieprzewidzianych zmian w zakresie animacji i rekreacji.
 • Dokonywania bieżącej i okresowej oceny podejmowanych działań własnych oraz wykonywanych w ramach współdziałania zespołowego w zakresie animacji i rekreacji.
 • Postępowania w realizacji zadań animacyjnych i rekreacyjnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu animator rekreacji i organizacji czasu wolnego.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę